OTVORENÉ KURZY UMENIE VYJEDNÁVAŤ


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IPT Partners

 

Vymedzenie niektorých pojmov

Pod pojmom "spoločnosť IPT" sa v týchto obchodných podmienkach rozumie obchodná spoločnosť IPT Partners s.r.o., IČO: 36171611, IČ pre DPH: SK 2020050879 so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej a Českej republiky. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 15200/B.

Pod pojmom "klient" sa v týchto obchodných podmienkach rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva alebo zastupuje účastníkov kurzu alebo ktorá vyplnením objednávky prejavila záujem o účasť jej zamestnancov resp. osôb, ktoré zastupuje na vzdelávacom kurze realizovanom spoločnosťou IPT.  

Pod pojmom "účastník kurzu" sa v týchto obchodných podmienkach rozumie fyzická osoba - zamestnanec klienta resp. osoba zastupovaná klientom, ktorá sa zúčastňuje alebo ktorá sa má na základe objednávky klienta zúčastniť na vzdelávacom kurze realizovanom spoločnosťou IPT.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kurzy Umenie vyjednávať, ktoré sú realizované spoločnosťou IPT. Tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce obchodné podmienky, zmluvy a dohody uzatvorené s klientom resp. predložené klientom. Zmeny a doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok, resp. iné zmluvné a obchodné podmienky môžu byť medzi spoločnosťou IPT a klientom dojednané výlučne v písomnej forme resp. vo forme písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami pred  potvrdením objednávky klienta spoločnosťou IPT.
2. Vyplnením objednávky na tlačive spoločnosti IPT prejaví klient záujem o účasť na vzdelávacom kurze Umenie vyjednávať realizovanom spoločnosťou IPT. Vyplnenie objednávky sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok považuje za záväzný návrh na uzavretie zmluvy. K uzavretiu zmluvy medzi spoločnosťou IPT a klientom dôjde v momente bezvýhradného písomného potvrdenia objednávky spoločnosťou IPT.
3. V prípade, ak bude klient realizovať objednávku prostredníctvom tretej osoby, je tretia osoba povinná spolu s objednávkou oznámiť spoločnosti IPT meno / obchodné meno, adresu / sídlo a ďalšie relevantné identifikačné údaje klienta, ktoré bude spoločnosť IPT požadovať a preukázať spoločnosti IPT oprávnenie konať za klienta. Spoločnosť IPT je oprávnená nepotvrdiť objednávku klienta predtým, ako jej tretia osoba preukáže oprávnenie konať za klienta a to predložením plnomocenstva resp. zmluvy, z ktorej takéto oprávnenie tretej osoby vyplýva.
4. Klient je povinný uhradiť odplatu za účasť na kurze Umenie vyjednávať na základe učtovného dokladu / faktúry vystavenej na tento účel spoločnosťou IPT. Odplata musí byť pripísaná na bankový účet klienta alebo uhradená v hotovosti najneskôr v piatok predchádzajúci dňu začatia kurzu Umenie vyjednávať. V prípade, ak Klient v tejto lehote odplatu neuhradí, je spoločnosť IPT oprávnená odstúpiť od zmluvy.
5. Klient  je oprávnený zrušiť účasť na kurze písomným oznámením spoločnosti IPT. V prípade, ak bude oznámenie o zrušení účasti doručené spoločnosti IPT v období od osem do štyroch týždňov pred dohodnutým dátumom začiatku kurzu, je klient povinný uhradiť spoločnosti IPT stornovaci poplatok vo výške 50% z dohodnutej ceny kurzu. V prípade ak klient oznámi zrušenie účasti v obdobi kratšom ako štyri týždne pred dohodnutým dátumom začiatku kurzu, je povinný uhradiť spoločnosti IPT cenu za účasť na kurze v plnej výške. Účasť náhradného účastníka zo strany klienta bude akceptovaná a je preferovaná pred zrušením účasti.
6. V prípade, ak klient písomne oznámi spoločnosti IPT najneskôr v deň pred začatím kurzu, že účastník kurzu sa na kurze nezúčastní, je zároveň oprávnený najneskôr súčasne s týmto oznámením písomne oznámiť spoločnosti IPT údaje osoby, ktorá sa na kurze zúčastní namiesto pôvodného účastníka kurzu.
7. Spoločnosť IPT má nárok na úhradu odplaty za účasť na kurze v plnej výške aj v prípade, ak sa účastník kurzu resp. náhradný účastník kurzu v zmysle vyššie uvedeného na kurze nezúčastní resp. nezúčastnil.
8. Na kurzoch organizovaných spoločnosťou IPT sa môžu za klienta zúčastniť najviac dvaja účastníci. Vo výnimočných prípadoch sa môže na kurze zúčastniť tretí účastník na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti IPT.
9. Spoločnosť IPT má právo modifikovať obsah tréningu a časový harmonogram tréningu tak, aby zodpovedali požiadavkám a potrebám účastníkov.
10. Spoločnosť IPT má výhradné právo vylúčiť účastníka z kurzu v prípade, ak tento rušivo pôsobí na priebeh kurzu. V takomto prípade nemá klient nárok na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s účasťou účastníka kurzu na vzdelávacom kurze.
11. Spoločnosť IPT zabezpečuje pre každého účastníka kurzu rezerváciu ubytovania v hoteli. Hotelové poplatky, t.j. náklady za ubytovanie, stravu ako aj ďalšie náklady spojené s pobytom účastníka v hoteli uhrádza klient. Účastník kurzu, ktorý nemá záujem využiť možnosť ubytovania v hoteli je povinný oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom klienta spoločnosti IPT najneskôr sedem dní pred začatím kurzu. V prípade, ak tak v uvedenej lehote neurobí, je povinný uhradiť prípadné stornopoplatky, ktoré bude v tejto súvislosti hotel uplatňovať. V prípade, ak klient oznámi spoločnosti IPT, že ruší účasť účastníkov na vzdelávacom kurze v čase kratšom ako dva pracovné dni pred začatím vzdelávacieho kurzu,  je povinný uhradiť prípadné stornopoplatky, ktoré bude v tejto súvislosti hotel uplatňovať.
12. Účastníci kurzu sú oprávnení ponechať si len tie materiály a podklady obdržané v súvislosti s účasťou na kurze, ktoré výslovne označia lektori kurzu. Všetky ostatné materiály a podklady sú majetkom spoločnosti IPT a účastníci kurzu sú povinní ich vrátiť. 
13. Klienti a účastníci kurzu sa zaväzujú, že neposkytnú tretej osobe resp. nebudú rozširovať akékoľvek informácie, skutočnosti a materiály vo vlastníctve spoločnosti IPT, a to najmä informácie a skutočnosti patriace do oblasti práva duševného vlastníctva a materiály nadobudnuté v súvislosti s účasťou na kurze a zdržia sa akéhokoľvek iného konania, ktorým by mohli spôsobiť spoločnosti IPT škodu. Klienti sú povinní zabezpečiť dodržiavanie tejto povinnosti účastníkmi a zodpovedajú spoločnosti IPT za jej porušenie.
14. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe potvrdenej objednávky Klienta alebo z právnych vzťahov s tým súvisiacich, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy a týchto všeobecných podmienok predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
15. Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy Klienta a spoločnosti IPT uvedené v objednávke. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak zmluvná strana písomne neoznámila druhej zmluvnej strane doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v objednávke, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.